Ταξινομία - now4ever.tips

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ταξινομία ΝυνΚαιΑεί
Οδηγία της ΕΕ περί Ταξινομίας:

Πρόκειται περί ενός συστήματος γιά την ταξινόμηση επιχειρηματικών οικονομικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το βαθμό συνεισφοράς τους στους στόχους της Αειφορίας.

 
Σε τελική ανάλυση συμβάλλει στη στοχευμένη ροή κεφαλαίων προς επενδύσεις με αειφόρα χαρακτηριστικά.
 Τομείς δράσης
 Στόχοι βάσει Ταξινομίας
 Κλιματική προστασία
 Κατάλογος κριτηρίων και στόχων σε ισχύ
 Προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή
 Κατάλογος κριτηρίων και στόχων σε ισχύ
 Αειφόρος χρήση του νερού και των υδάτινων πόρων
 Σε εξέλιξη
 Μετάβαση στη κυκλική οικονομία
 Σε εξέλιξη
 Αποφυγή ή έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος
 Σε εξέλιξη
 Διαφύλαξη και Επαναφορά της ποικιλομορφίας και των οικοσυστημάτων στη φύση
 Σε εξέλιξη
Επιστροφή στο περιεχόμενο